مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان و مدیر کل امور مالیاتی خوزستان از منطقه حفاظت شده شیمبار بازدید کردند

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان و مدیر کل امور مالیاتی خوزستان از منطقه حفاظت شده شیمبار بازدید کردند

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان به اتفاق مدیر کل امور مالیاتی خوزستان و معاون محیط زیست طبیعی اداره کل برای مکان یابی جایگاه احداث پاسگاه محیط بانی دشتگل از منطقه حفاظت شده شیمبار بازدید کرد.